ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب مهندسی فاضلاب متکف و ادی

( فصل 7-8-9-10)

فهرست مطالب:

پيشگفتار

مقدمه مترجم

فصل 1 اصول كلي تصفيه بيولوژيكي:

1-1 مروري بر تصفيه بيولوژيكي فاضلاب

اهداف تصفيه بيولوژيكي

تعدادي از تعاريف مفيد

نقش ميكروارگانيسم ها در تصفيه فاضلاب

انواع فرآيندهاي بيولوژيكي براي تصفيه فاضلاب

1-2 تركيب وطبقه بندي ميكروارگانيسم ها

اجزاء سلول

تركيب سلول

عوامل محيطي

تشخيص و طبقه بندي ميكروارگانيسم

استفاده از ابزارهاي مولكولي

1-3 مقدمه اي بر متابوليسم ميكروبي

منبع كربن و انرژي براي رشد ميكروبي

نيازمنديهاي عوامل رشد و مواد مغذي

1-4 سوخت و ساز و رشد باكتريايي

تكثير باكتريايي

الگوي رشد باكتريايي در يك راكتور منقطع

بازده جرم سلولي و رشد باكتريايي

اندازه گيري رشد جرم سلولي

تخمين بازده جرم سلولي و نيازمنديهاي اكسيژن از طريق روابط استوكيومتري

تخمين بازده جرم سلولي از طريق سوخت وساز بيولوژيكي

روابط استوكيومتري واكنشهاي بيولوژيكي

بازده سنتز جرم سلولي براي شرايط مختلف رشد

بازده سنتزي در مقايسه با بازده مشاهده شده

1-5 سينتيكهاي رشد ميكروبي

اصطلاحات سينتيكهاي رشد ميكروبي

سرعت مصرف سوبستراي محلول

ساير روابط سرعت براي مصرف سوبستراي محلول

سرعت توليد سوبستراي محلول از مواد آلي ذره اي قابل تجزيه بيولوژيكي

سرعت رشد جرم سلولي با سوبستراي محلول

ضرايب سينتيكي براي مصرف سوبسترا و رشد جرم سلولي

سرعت جذب اكسيژن

اثرات دما

كل جامدات معلق فرار و جرم سلولي فرار

بازده جرم سلولي خالص و بازده قابل مشاهده

1-6 مدل سازي فرآيندهاي تصفيه رشد معلق

توصيف فرآيندهاي رشد معلق

موازنه جرمي بيومس

موازنه جرمي سوبسترا

توليد جامدات و غلظت جامدات مايع مخلوط

بازده قابل مشاهده

نيازمنديهاي اكسيژن

پارامترهاي بهره برداري و طراحي

ثبات و كارايي فرآيند

مدل سازي راكتورهاي با جريان پيستوني

1-7 حذف سوبسترا در فرآيندهاي تصفيه رشد ثابت

فلاكس سوبسترا در بيوفيلم

موازنه جرمي سوبسترا براي بيوفيلم

محدوديت هاي فلاكس سوبسترا

1-8 اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري اكسيداسيون بيولوژيكي هوازي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-9 نيتريفيكاسيون بيولوژيكي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري نيتريفيكاسيون بيولوژيكي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-10 دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري دنيتريفيكاسيون بيولوژيكي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-11 حذف بيولوژيكي فسفر

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري حذف بيولوژيكي فسفر

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-12 اكسيداسيون و تخمير بي هوازي

توصيف فرآيند

ميكروبيولوژي

روابط استوكيومتري اكسيداسيون و تخمير بي هوازي

سينتيكهاي رشد

عوامل محيطي

1-13 حذف بيولوژيكي مواد مقاوم و سمي

تركيبات آلي

توسعه روشهاي تصفيه بيولوژيكي

تجزيه بي هوازي

تجزيه بيولوژيكي هوازي

حذف تركيبات ناشي از عوامل غير بيولوژيك

مدل سازي حذف تركيبات بصورت بيولوژيكي و غير بيولوژيكي

1-14 حذف بيولوژيكي فلزات سنگين

مسائل و پرسشهاي تشريحي

منابع

 

فایل مذکور پی دی اف و حاوی 548 صفحه فارسی مطالب فوق الذکرمی باشد


خرید آنلاین